W celu ułatwienia użytkownikom korzystanie z naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na twoim komputerze / urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Bestsellery

Cena za komplet 283 PLN
W magazynie do wysyłki
Cena za komplet 202 PLN
W magazynie do wysyłki
Cena za komplet 202 PLN
W magazynie do wysyłki

Zniżka

Cena za komplet 410 PLN
W magazynie do wysyłki

Klienci referencyjne

 

Precyzyjnie wykonane obrączki ślubne z stali nierdzewnej, Obrączki ślubne z tytanu i wolframu. Proszę wybrać luksusowe obrączki ślubne stal nierdzewna w sklepie internetowym www.ok-obraczkislubne.pl

 

Merici pás


Warunki handlowe
Warunki handlowe

WARUNKI HANDLOWE

spółki handlowej

Jaroslav Nešleha

z siedzibą pod adresem Karla Rezka 248, Kladno, 27309, Republika Czeska

numer identyfikacyjny: 41953975

wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego w mieście Kladno, oddział 429/92/ž/m,

uprawnionej do sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu on-line znajdującego się na stronie internetowej pod adresem www.ok-obraczkislubne.pl

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 2. Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko „warunki handlowe“) spółki handlowej Jaroslav Nešleha, z siedzibą pod adresem Karla Rezka 248, Kladno, 27309, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 41953975, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego w mieście Kladno, oddział 429/92/ž/m, (dalej tylko „Sprzedający“) regulują zgodnie z § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks Cywilny Republiki Czeskiej (dalej tylko „Kodeks Cywilny“), wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży (dalej tylko „umowa kupna-sprzedaży“) zawieranej między Sprzedającym a inną osobą fizyczną (dalej tylko „Kupujący“) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sprzedający prowadzi sklep internetowy na stronie internetowej pod adresem www.ok-obraczkislubne.pl (dalej tylko „strona internetowa“), za pomocą interfejsu strony internetowej (dalej tylko „interfejs sklepu internetowego“).

 3. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, kiedy osoba mająca zamiar dokonać zakupu towaru od Sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która zamawia towar w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

 4. Postanowienia odmienne od niniejszych warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna-sprzedaży. Postanowienia odmienne zawarte w umowie kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami warunków handlowych.

 5. Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży oraz warunki handlowe zostały sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna-sprzedaży zawiera się w języku czeskim.

 6. Sprzedający może zmieniać lub uzupełniać treść warunków handlowych. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania wcześniejszych warunków handlowych.

 7. KONTO UŻYTKOWNIKA

 8. Rejestrując się za pośrednictwem strony internetowej, Kupujący otrzymuje dostęp do swojego intefejsu użytkownika, za pomocą którego może zamawiać towar (dalej tylko „konto użytkownika“). Kupujący może także zamawiać towar bez rejestracji bezpośrednio ze strony internetowej, o ile umożliwia to interfejs internetowy sklepu.

 9. Kupujący ma obowiązek podać poprawne i prawdziwe dane podczas rejestracji na stronie internetowej oraz w trakcie zamawiania towaru. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Kupujący ma obowiązek dokonać ich aktualizacji w koncie użytkownika.  Dane podane przez Kupującego w koncie użytkownika są uznawane przez Sprzedającego za poprawne.

10.  Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony za pomocą loginu i hasła. Kupujący ma obowiązek zachować w tajemnicy informacje niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

11.  Kupujący nie może udostępniać konta użytkownika osobom trzecim.

12.  Sprzedający może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza gdy Kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 12 miesięcy lub naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna-sprzedaży (włącznie z warunkami handlowymi).

13.  Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, zwłaszcza w przypadku konieczności przeprowadzenia niezbędnych czynności związanych z konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, ew. niezbędnych czynności związanych z konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

14.  ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

15. Wszelkie oferty towaru umieszczone w interfejsie sklepu internetowego mają wyłącznie charakter informacyjny i Sprzedający nie ma obowiązku zawarcia umowy kupna-sprzedaży dotyczącej takiego towaru. Postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.

16. Interfejs sklepu internetowego zawiera informacje o towarze, włącznie z określeniem cen poszczególnych towarów. Ceny towaru zostały określone z uwzględnieniem podatku VAT oraz wszystkich dodatkowych opłat. Ceny obowiązują w okresie, w którym są wyświetlone na interfejsie sklepu internetowego. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedającego umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

17. Interfejs sklepu internetowego zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem oraz dostawą towaru. Informacje o kosztach pakowania i dostawy towarów zawarte w interfejsie sklepu internetowego obowiązują wyłącznie w przypadkach, w których towar jest dostarczany na terytorium Republiki Czeskiej.

18. W celu złożenia zamówienia towaru Kupujący musi wypełnić formularz zamówienia znajdujący się w interfejsie sklepu internetowego. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje dotyczące:

19.  zamawianego towaru (Kupujący „włoży“ zamawiany towar do elektronicznego koszyka zakupów w interfejsie sklepu internetowego),

20.  sposobu zapłaty ceny kupna, dane o wymaganym sposobie doręczenia zamawianego towaru oraz

21.  kosztów związanych z dostawą towaru (dale razem tylko „zamówienie“).

22. Przed wysłaniem zamówienia Kupujący może sprawdzić i zmienić dane, które wpisał w zamówieniu, a także sprawdzić i poprawić błędy powstałe przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Aby wysłać zamówienie, Kupujący musi kliknąć na przycisk „wysłać zamówienie”. Informacje podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedającego za poprawne. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedający bezzwłocznie potwierdzi jego odbiór Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego znajdujący się w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (dalej tylko „adres elektroniczny Kupującego”).

23. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, wysokości ceny kupna, przewidywanych kosztów transportu), poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład w formie pisemnej lub telefonicznie).

24. Stosunek umowny między Kupującym a Sprzedającym powstaje w chwili doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedający przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

25. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikowania się na odległość podczas zawierania umowy kupna-sprzedaży. Kupujący pokrywa koszty powstałe w związku ze wykorzystywaniem środków komunikowania się na odległość na potrzeby zawarcia umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych), przy czym niniejsze koszty nie różnią się od stawki podstawowej.

26. Klient ponosi odpowiedzialność za wielkości określone w zamówieniu..

26.  CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

27. Cenę towaru oraz ew. koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna-sprzedaży Kupujący może zapłacić Sprzedającemu w następujący sposób :

28.  – gotówką w zakładzie Sprzedającego pod adresem Ocelnictví, Ivana Olbrachta 63, Kladno, 27201;

29.  – gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;

30.  – przelewem na konto Sprzedającego nr 2100136262/2010, prowadzone przez spółkę Fio Banka (dalej tylko „konto Sprzedającego“);

31.  – bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatniczego;

32.  – bezgotówkowo kartą płatniczą;

33.  – za pośrednictwem kredytu udzielonego przez osobę trzecią..

 1. Razem z ceną kupna Kupujący musi pokryć również koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie określono inaczej, przez cenę kupna rozumie się dalej także koszty związane z dostawą towaru.

 2. Sprzedający nie domaga się od Kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności. Nie ma to jednak wpływu na postanowienia art. 4.6 warunków handlowych w związku z obowiązkiem zapłaty z góry ceny kupna.

 3. W przypadku płatności w gotówce lub płatności za pobraniem cena kupna podlega zapłacie przy odbiorze towaru. W przypadku przelewu bezgotówkowego cenę kupna należy zapłacić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 4. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący ma obowiązek zapłacić cenę kupna wraz z określeniem symbolu zmiennego płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny kupna uznaje się za spełniony w momencie zaksięgowania danej kwoty na koncie Sprzedającego.

 5. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty całej ceny kupna jeszcze przed wysłaniem towaru do Kupującego. Postanowienia § 2119 ust. 1. Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.

 6. Ewentualne rabaty cenowe udzielone Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być łączone.

10. Jeżeli w kontaktach handlowych panuje taki zwyczaj lub stanowią tak ogólnie obowiązujące przepisy prawne, Sprzedający wystawi Kupującemu w związku z płatnościami realizowanymi na podstawie umowy kupna-sprzedaży dokument podatkowy - fakturę. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy – fakturę po wpłaceniu ceny kupna i wyśle ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

11.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

12. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że na podstawie § 1837 Kodeksu Cywilnego, nie może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży na dostawę towaru przygotowanego zgodnie z jego życzeniem lub dla niego, od umowy kupna-sprzedaży na dostawę łatwo psującego się towaru lub towaru, który po dostawie został bezpowrotnie wymieszany z innym towarem, od umowy kupna-sprzedaży towaru w zamkniętym opakowaniu, który został z niego wyjęty przez klienta i nie można go zwrócić z przyczyn higienicznych, a także od umowy kupna-sprzedaży na dostawę nagrań audio i wideo oraz programów komputerowych, jeśli klient naruszył ich oryginalne opakowanie.

13. Jeżeli nie dotyczy to sytuacji opisanych w art. 5.1 lub innych przypadków, gdy nie można odstąpić od umowy, Kupujący zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 7 Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w ciągu czternastu (14) dni od przyjęcia towaru. Jeżeli przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, niniejszym termin zaczyna biec od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży musi być dostarczone Sprzedającemu w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Kupujący może wykorzystać wzór formularza udostępniony przez Sprzedającego, który stanowi załącznik do warunków handlowych. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży może Kupujący przesłać między innymi na adres zakładu Sprzedającegp lub na adres poczty elektronicznej Sprzedającego sperkyaltar@seznam.cz.

14.  W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar należy zwrócić Sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży ma obowiązek pokryć wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedającego, również wtedy, gdy towar nie może być z uwagi na swój charakter zwrócony zwykłą drogą pocztową.

15.  W przypadku odstąpienia od umowy według art. 5.2 warunków handlowych Sprzedający zwróci środki pieniężne przyjęte od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez Kupującego, w ten sam sposób, w jaki Sprzedający przyjął je od Kupującego. Sprzedający może również zwrócić środki pieniężne przekazane przez Kupującego już w trakcie zwrotu towaru przez Kupującego lub w inny sposób, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie w związku z tym dodatkowych kosztów. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków Kupującemu zanim Kupujący nie zwróci Sprzedającemu towaru lub nie wykaże, że odesłał towar do Sprzedającego.

16. Sprzedający ma prawo jednorazowo odliczyć odszkodowanie za powstałe szkody od zwrotu ceny zakupu, do którego ma prawo Kupujący.

17.  Sprzedający ma prawo do czasu przyjęcia towaru przez Kupującego kiedykolwiek odstąpić od umowy. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu bez zbędne zwłoki cenę kupna w formie bezgotówkowej na konto wskazane przez Kupującego.

18. Jeżeli razem z towarem Kupujący otrzymał prezent, umowa darowizny zawarta między Sprzedającym a Kupującym  zawiera zapis o tym, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego umowa darowizny traci ważność i Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu prezent razem z towarem.

19. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z art. 12 warunków handlowych, umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar należy zwrócić Sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży ma obowiązek pokryć wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedającego, również wtedy, gdy towar nie może być z uwagi na swój charakter zwrócony zwykłą drogą pocztową.

20. Pierścionków z grawerem nie można zwracać w terminie 14 dni.

Formularz Odstąpienie klienta od umowy kupna

19.  TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

20. Jeżeli sposób transportu został uzgodniony na podstawie specjalnego życzenia Kupującego, to właśnie on ponosi ryzyko i ewentualne koszty dodatkowe związane z danym sposobem transportu.

21. Jeżeli Sprzedający zgodnie z umową kupna-sprzedaży ma obowiązek dostarczyć towar na miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu, to Kupujący ma obowiązek odebrać towar w momencie dostawy.

22. Jeżeli z winy Kupującego zaistnieje potrzeba ponownego doręczenia towaru lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, Kupujący ma obowiązek pokryć koszty związane z powtarzającą się dostawą towaru, ew. koszty związane z innym sposobem dostawy.

23.  W momencie odbioru towaru od dostawcy Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie towaru nie zostało naruszone. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad Kupujący zobowiązuje się natychmiast poinformować o zaistniałym fakcie dostawcę. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że doszło do naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję, może odmówić odebrania tej przesyłki od dostawcy.

24.  Inne prawa i obowiązki stron związane z transportem towaru mogą regulować odrębne warunki dostawy, o ile zostały one wydane przez Sprzedającego.

25.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

26. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące odpowiedzialności za wady są regulowane ogólnie obowiązującymi przepisami.

27. Sprzedający odpowiada przed Kupującym za to, że sprzedawany produkt nie posiada wad. Sprzedający odpowiada przed Kupującym przede wszystkim za to, że w okresie odbioru towaru przez Kupującego:

28.  towar spełnia wymagania pod względem właściwości uzgodnionych przez strony, zaś w przypadku braku takich uzgodnień, posiada takie właściwości, które zostały opisane przez Sprzedającego lub producenta, lub też jakich należy się spodziewać z uwagi na charakter towaru lub na podstawie jego reklamy,

29. towar odpowiada celom użycia, które podaje Sprzedający, lub w których dany produkt jest zwykle wykorzystywany,

30. towar spełnia wymagania pod względem jakości oraz opracowania zgodnie z uzgodnionym wzorem lub projektem, o ile określono jakość lub opracowanie na podstawie wzoru lub projektu,

31. towar spełnia wymagania dotyczące uzgodnionej ilości, miary lub wagi oraz

32.  towar spełnia wymagania określone przez przepisy prawne.

33.  Postanowienia określone w art. 7.2 warunków handlowych nie mają zastosowania w przypadku towaru sprzedawanego w niższej cenie w związku z: wadą, z powodu której została uzgodniona niższa cena, zużyciem towaru na skutek jego zwykłego użytkowania, w przypadku użytkowanego towaru za wadę proporcjonalną do miary użytkowania lub zużycia, którą posiadał towar w momencie jego odbioru przez Kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.

34. Jeżeli wada pojawi się w ciągu sześciu miesięcu od odbioru, uznaje się, że towar był wadliwy już w chwili jego przyjęcia.

35. Kupujący może dochodzić swoich praw wynikających z odpowiedzialności Sprzedającego za wady w zakładzie Sprzedającego, w którym można składać reklamacje z uwagi na asortyment sprzedawanego towaru, ewentualnie również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna się w momencie, w którym Sprzedający otrzymał od Kupującego reklamowany towar.

36. Inne prawa i obowiązki stron dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego za wady może regulować regulamin reklamacji Sprzedającego.

37. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

38. Kupujący nabywa prawo własności do towaru po zapłaceniu całej ceny kupna towaru.

39. Sprzedającego nie obowiązują względem Kupującego żadne kodeksy postępowania w myśl postanowień § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

40.Spory konsumenckie w Internecie UE

Sprzedający umożliwia składanie wszelkich pozasądowych skarg klientów za pośrednictwem adresu elektronicznego Inspekcja Handlowa

Informacje związane z rozpatrzeniem skargi Kupującego zostaną przesłane na adres elektroniczny Kupującego.

2) rozliczenie K-rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umów zakupu online w Europie, można także włączyć Online Dispute ResolutionTa strona jest stworzona przez Komisję Europejską, aby pomóc konsumentom, którzy nie są zadowoleni z produktu lub usługi, którą kupił w Internecie. Tu mogą dotyczące takiego produktu lub usługi, aby narzekać i tu bezstronny podmiot ( "Ciało rozstrzygania sporów"), umożliwiając im pomóc w rozwiązaniu sporu. W niektórych krajach i handlowców okazją do złożenia skargi do konsumenta. Jeśli tak jest w twoim kraju, można korzystać z witryny jako przedsiębiorcy do złożenia skargi do konsumenta.
Czym jest ODR? Narzekać na zakup towarów i usług w Internecie, ale nie chcą pozwać do sądu, można przejść polubownie i skorzystać z ODR.
Na naszej stronie można przedsiębiorca, którego skarga dotyczy zgadza się korzystać z usług jednego podmiotu do rozstrzygania sporów, które pomogą przy rozpatrywaniu skarg. Ważna informacja: System ten może być stosowany jedynie w przypadku, gdy chcesz złożyć skargę do zakupu produktów lub usług w Internecie.webgate.ec.europa.eu

webgate.ec.europa.eu

41.  Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrole prowadzonej działalności są wykonywane przez właściwy Urząd ds. Działalności Gospodarczej. Nadzór nad ochroną danych osobowych pełni Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa prowadzi między innymi nadzór nad przestrzeganiem postanowień ustawy nr 634/1992 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszych przepisów.

42.  Niniejszym Kupujący bierze na siebie ryzyko związane ze zmianą okoliczności zgodnie z § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

43.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

44. Ochrona danych osobowych Kupującego, będącego osobą fizyczną, jest świadczona na podstawie Ustawy nr 101/2000 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie danych osobowych, w brzmieniu późniejszych przepisów.

45. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych poniżej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i numer konta bankowego (dalej razem  „dane osobowe”).

46. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizowania praw i obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli Kupujący nie wybierze innej możliwości, uznaje się, że wyraża również zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów handlowych przez Sprzedającego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w pełnym zakresie zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

47. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich poprawnych i prawdziwych danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia za pośrednictwem swojego interfejsu sklepu internetowego), a także że ma obowiązek bezzwłocznie powiadamiać Sprzedającego o zmianach swoich danych osobowych.

48. Sprzedający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kupującego osobie trzeciej, tj. osobie przetwarzającej dane osobowe. Oprócz osób dostarczających towar Sprzedający nie przekaże danych osobowych Kupującego osobom trzecim, bez jego wcześniejszej zgody.

49. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie pisemnej w sposób nieautomatyzowany.

50. Kupujący potwierdza, że przekazane dane osobowe są dokładne, a także poinformowano go o tym, że udzielanie danych osobowych jest dobrowolne.

51. Jeżeli Kupujący dojdzie do wniosku, że Sprzedający lub osoba przetwarzająca dane osobowe (art. 9.5) przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z ochroną jego życia prywatnego i osobistego lub niezgodnie z prawem, zwłaszcza jeśli dane osobowe są niedokładne w stosunku do celu ich przetwarzania, może:

52.  zażądać wyjaśnień od Sprzedającego lub osoby przetwarzającej dane,

53. zażądać naprawy zaistniałego stanu wadliwego przez Sprzedającego lub osobę przetwarzającą dane osobowe.

54. Jeżeli Kupujący zażąda informacji dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, Sprzedający ma obowiązek udzielić mu takich informacji. Sprzedający ma prawo w tym przypadku zażądać za przekazane informacje odpowiedniej zapłaty nieprzewyższającej jednak kosztów niezbędnych do udzielenia takich informacji.

55.  PRZESYŁANIE KOMUNIKATÓW HANDLOWYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

56. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami, usługami lub firmą Sprzedającego na swój adres elektroniczny. Ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów handlowych Sprzedającego na swój adres poczty elektronicznej.

57. Kupujący wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na swoim komputerze. Jeżeli istnieje możliwość dokonywania zakupów na stronie internetowej oraz wykonywania zobowiązań Sprzedającego wynikających z umowy kupna-sprzedaży bez umieszczania plików cookies na komputerze, Kupujący może odwołać zgodę według poprzedniego zdania.

58.  DORĘCZANIE

59. Wszelka korespondencja musi być dostarczona Kupującemu na adres poczty elektronicznej wskazany w jego koncie użytkownika lub określony przez Kupującego w zamówieniu.

60.  Prawidłowy sposób postępowania z biżuterią

Aby biżuteria i obrączki ślubne zachowaly na długo swój blask, piękno, żywotność i doskonałość należy o nie dbać i przechowywać je w prawidłowy sposób. Należy pamiętać o tym, aby o obrączki ślubne i biżuterię dbać z największą starannością.

a) Biżuterii nie należy nosić podczas wykonywania ciężkich prac, a także w środowisku ze zwiekszoną ilością pyłu i oparów. Nie należy nosić większej ilości pierścionków na jednej ręce.

b) Biżuterię należy przechowywać w suchym miejscu, w woreczkach PCV lub w specjalnych pudełkach na biżuterię.

c) Biżuterii z kamieniami szlachetnymi, kryształem lub perłami nie wolno moczyć w wodzie – może pęknąć lub ściemnieć.

d) Biżuterię należy chronić przed kontaktem ze środkami chemicznymi (lakier do włosów, perfumy), ponieważ może poczernieć lub w przypadku biżuterii rodiowanej pożółknąć. Biżuterię należy zdjąć podczas mycia naczyć, sprzątania lub prania.

e) Pierścionki pokryte powłoką w technologii Ion Plating należy zdjąć przed wykonywaniem jakichkolwiek prac.

f) Pierścionki wolframowe, tytanowe lub stalowe w technologii Ion Plating należy zdjąć przed wykonywaniem jakichkolwiek prac. Takie pierścionki nie mogą mieć styczności z żadnymi przedmiotami, które mogłyby uszkodzić powłokę Ion Plating. (Mycie naczyć, wszelkie prace ręczne).

g) Jeżeli nie lubicie zdejmować pierścionków, nie zalecamy zakupu biżuterii z powłoką w technologii Ion Plating. W takim przypadku najlepiej zakupić pierścionki w kombinacji z prawdziwym złotem lub czyste bez powłoki Ion Plating.

61. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

62. Jeżeli stosunek prawny wynikający z umowy kupna-sprzedaży zawiera tzw. element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgodniły, że taki stosunek kieruje się przepisami prawa Republiki Czeskiej. Nie dotyczy to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

63. Jeżeli jakieś postanowienie warunków handlowych jest nieważne bądź nieskuteczne, albo takim się stanie, w miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie, które jest najbliższe celom takiego nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna-sprzedaży lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

64. Umowa kupna-sprzedaży wraz z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez Sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

65. Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży stanowi załącznik do warunków handlowych.

66.  Dane kontaktowe Sprzedającego: adres korespondencyjny Ocelnictví, Ivana Olbrachta 63, Kladno 63, Kladno, 27201, adres poczty elektronicznej sperkyaltar@seznam.cz, telefon +420736447664.

 

W mieście Kladno, dnia 01.01.2014 -- Jaroslav Nešleha

Biżuteria Bico

Biżuteria i obrączki ślubne Altar

NjcwZTY1M2